مقالات چاپ شده
  1. اثر بخشی آموزش مهارتهای تاب آوری در رشد تاب آوری، کیفیت زندگی و کاهش تعارضات زوجین(فصلنامه علمی- تخصصی روانشناسی مثبت (جهاد دانشگاهی) دوره نخست/شماره1/ تابستان1393)
  2. بررسی خواب و رؤیا از دیدگاه فروید( 1387) به عنوان بهترین سمینار در مجله دانشگاه اصفهان پذیرفته شد
  3. چگونگی مدیریت زمان و راههای مقابله با فراموشی و بهسازی حافظه ( 1390) منتشر شده در مجله دانشگاه پیام نور  اصفهان
  4. دریافت کنندهء عنوان بهترین  پایان نامه دانشجویی در دوره کارشناسی در زمینه بررسی و مقایسه  میزان درونگرایی و برونگرایی در افراد ناشنوا و افراد عادی سنین ( 15 تا  20)
  5. مقاله اثر بخشی  آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر تاب آوری به مجوز 6197 سال97 همایش علمی تخصصی
  6. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سخت رویی روانشناختی زنان متاهل دارای تعارضات زناشویی
کتابهای چاپ شده

• تاب آوری راهنمای عملی آموزش در خانواده تالیف (دکتر محمد حاتمی، فروغ رمضانی) انتشارات آثار معاصر1393
• کتاب آموزشی تنظیم هیجان ویژه دانشجویان انتشارات راه 1392

You cannot copy content of this page