دوره ها، کارگاهها ، همایشهای برگزارشده

1. برگزاری دوره تخصصی مدیریت هیجانهای ناخوشایند ( تنظیم هیجان) با استفاده از رویکرد شناختی ، رفتاری و رفتار درمانی دیالیکتیک
2. برگزاری کارگاه چگونگی فرایند آشنایی با فرد مناسب و مشاوره قبل از ازدواج
3. برگزاری کارگاه چگونگی رهایی از تله های بی ارزشی و افزایش عزت نفس
4. برگزاری کارگاه چگونگی تصمیم گیری و رهایی از دو دلی در تصمیمات مهم زندگی
5. برگزاری کارگاه رهایی از زندان باورها و پیدا کردن مسیر درست زندگی طبق رویکرد طرحواره درمانی
6. برگزاری دوره درمان کمال گرایی و اهمال کاری ، غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی براساس رویکرد (Cognitive Behavior Therapy and Mindfulnes)

برگزاری همایش و سخنرانی در دانشگاه پیام نور تهران و اصفهان در باب موضوعات زیر :

چگونگی ارتقاء و افزایش سطح تحصیلی دانشجویان
چگونگی افزایش قدرت تمرکز و توجه
بررسی بهترین تکینک های یادگیری در امر تحصیل وآموزش روشهای SQ3R و PQRST به عنوان بهترین روشهای یادگیری
چگونگی بهبود روابط در زوجین متعارض

برگزاری همایش و سخنرانی در مدارس دخترانه منطقه 1و 2 تهران و در شهر اصفهان در باب موضوعات زیر:

چگونگی کاهش پرخاشگری و اضطراب در نوجوانان.
بلوغ چیست؟
رابطه اعتیاد و نوجوانی.
چگونه سطح اعتماد به نفس در نوجوانان را افزایش دهیم؟
چگونگی بهبود روابط والدین با نوجوانان و آموزش شیوه های رفتاری با نوجوانان.

You cannot copy content of this page